• Čeština
  • Angličtina

Provozní podmínky

Tyto Podmínky upravují vztahy při poskytování, shromažďování a administraci příspěvků mezi provozovatelem portálu, společností ComGate Payments a.s (sídlo Prague Marina Office Center, Jankovcova 1596/14a, 170 00 Praha, IČ: 27924505) a Nadačním fondem TopHelp (sídlo Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ: 065 35 992) a dále vztahy mezi Poskytovatelem a Příjemcem příspěvku.

I. Úvodní ustanovení

Nadační fond TopHelp je nepolitická, nezisková právnická osoba sloužící výhradně ke společensky užitečnému účelu, kterým je ochrana humanitárních hodnot občanů. Posláním Nadačního fondu TopHelp je podporovat a posilovat aktivní účast veřejnosti v neziskovém sektoru a umožňovat Poskytovatelům-dárcům poskytovat příspěvky ve prospěch Nadačního fondu TopHelp, který zajišťuje pomoc osobám, které potřebují dofinancovat domácí sociální péči, s ohledem na omezení jejich finančních možností, tak, aby mohli zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí.

Poskytovatel souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Nadačním fondem TopHelp řídí, pokud není sjednáno jinak, ustanoveními těchto Podmínek. Příjemce souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Nadačním fondem TopHelp, pokud není sjednáno jinak, řídí ustanoveními těchto Podmínek.

II. Způsoby poskytování příspěvků a nakládání s nimi

Poskytování příspěvků

ComGate Payments, a.s. vystupuje v rámci poskytování příspěvků prostřednictvím portálu pouze jako zprostředkovatel, který na základě smlouvy s Nadačním fondem TopHelp zajistí přijetí příspěvku a jeho následný převod.

Konkrétně se jedná o formu poskytování finančních příspěvku, a to poskytování formou daru. Tedy připsáním na příslušný účet za zde stanovených podmínek, jejímž obsahem je darování příspěvku Nadačnímu fondu TopHelp a přijetí tohoto příspěvku.

Poskytovatel předá spolu s příspěvkem Nadačnímu fondu TopHelp všechny požadované údaje, potřebné k převodu jeho příspěvku. Jedná se zejména o identifikaci Poskytovatele a identifikaci Příjemce, resp. jeho konkrétní veřejné sbírky, a to zpravidla formou variabilního symbolu, který Poskytovatel nalezne na webových stránkách nadacnifond.tophelpplus.cz.

Poskytnutím příspěvku Poskytovatel zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že je přijímá a příspěvek poskytuje v souladu s nimi. Poskytovatel tím zároveň i stvrzuje, že všechny údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo příspěvek poskytl a kdo je oprávněným příjemcem potvrzení o daru pro daňové účely.

Poskytnutím příspěvku zároveň Poskytovatel deklaruje, že poskytnuté prostředky pocházejí z legálních zdrojů.

Poskytovatel si je vědom, že mu poskytnutím příspěvku nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či jiných předmětů duševního či průmyslového vlastnictví Nadačního fondu TopHelp, ani jiných osob.

Nakládání s příspěvky

Nadační fond TopHelp přijímá příspěvky poskytnuté prostřednictvím webových stránek nadacnifond.tophelpplus.cz na účet nadačního fondu a na tomto účtu je vede až do okamžiku, kdy s nimi naloží v souladu se Zakládací listinou o zřízení Nadačního fondu TopHelp a Statutem fondu.

ComGate Payments, a.s. je vázána pokynem Poskytovatele ohledně adresáta příspěvku. Společnost ComGate Payments, a.s. se zavazuje přijatý příspěvek převést ve lhůtě stanovené ve smlouvě uzavřené s Nadačním fondem TopHelp, tj. s Příjemcem na jeho účet s tím, že zároveň postoupí i informaci o účelu příspěvku, na který je adresován.

Pokud Poskytovatel neuvede údaje potřebné k doručení příspěvku, provede společnost ComGate Payments, a.s. kroky k zjištění chybějících informací. Pokud se tyto informace nepodaří doplnit, vrátí společnost ComGate Payments, a.s. příspěvek zpět Poskytovateli. Příspěvek, který se nepodaří vrátit Poskytovateli, resp. u kterého už není vrácení možné, zůstává na účtu a bude použit v souladu s účelem Nadačního fondu TopHelp.

Za splnění všech zákonných a úředních podmínek shromažďování prostředků pro veřejně prospěšné účely odpovídá Nadační fond TopHelp. Stejně tak Nadační fond TopHelp odpovídá za užití příspěvku v souladu s jeho společensky užitečným účelem.

Potvrzení o daru

Hodnotu poskytnutého daru či příspěvku do veřejné sbírky si poskytovatel může odečíst od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o daních z příjmů“.

Provozovatel zašle Poskytovateli e-mailové potvrzení o poskytnutí příspěvku (nemající charakter potvrzení pro daňové účely). Poskytovatel má možnost vyžádat si následně potvrzení o daru od Nadačního fondu TopHelp.

III. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky lze získat v elektronické podobě na webových stránkách nadacnifond.tophelpplus.cz. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2018. Nadační fond TopHelp je oprávněn tyto podmínky měnit a doplňovat, změna či doplnění je účinné vyvěšením na webových stránkách nadacnifond.tophelpplus.cz, pokud není ze strany Nadačního fondu TopHelp stanoveno jinak.

Kurzy

Darujte plus